traditional-夸克翻译
传统的常用释义
英 [ trəˈdɪʃənl ]
美 [ trəˈdɪʃənl ]
释义:

adj.传统的;惯例的

变形:
短语:
拍照搜题
拍照翻译
当前版本不支持该功能
请升级至最新版本
取消
去更新
其他人还搜了
相关推荐
简介:Traditional是一个英语单词,形容词,意为传统的、惯例的,词根是trad。
traditional是什么意思_traditional的翻译_音标_读音_用法_例句_爱词霸在线词典
爱词霸权威在线词典,为您提供traditional的中文意思,traditional的用法讲解,traditional的读音,traditional...
下一页 网络不给力?刷新试试