in relation to-夸克翻译
与…有关常用释义
英 [ ɪn rɪˈleɪʃn tu ]
美 [ ɪn rɪˈleɪʃn tu ]
释义:

与…有关

in relation to和about区别
回答:1
作业帮
其他人还搜了
in relation to什么意思?悟空问答
in relation to什么意思in relation to 的意思:相对于某事物来说,与某事物成比例:-relation,to,in
相关推荐
in relation to什么意思_in relation to的翻译_音标_读音_用法_例句_爱词霸在线词典
爱词霸权威在线词典,为您提供in relation to的中文意思,in relation to的用法讲解,in relation to的读音,in...
in relation to什么意思
回答:1
in relation to[英][in riˈleiʃən tu:][美][ɪn rɪˈleʃən tu]与…有关;...如果我先尖叫会得到什么呢...
下一页 网络不给力?刷新试试