analgesia-夸克翻译
无痛觉,痛觉缺失常用释义
英 [ ˌænəlˈdʒi:ziə ]
美 [ ˌænəlˈdʒiʒə ]
释义:

n.无痛觉,痛觉缺失

例句:
目的在于研究镇痛方法与术后并发症的相关性。
其他人还搜了
analgesia是什么意思_analgesia的翻译_音标_读音_用法_...
爱词霸权威在线词典,为您提供analgesia的中文意思,analgesia的用法讲解,analgesia的读音,analgesia的同义词...
analgesia是什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911...
英语单词大全提供analgesia是什么意思,analgesia在线翻译,analgesia什么意思,analgesia的意思,analgesia的...
Analgesia_Josef Bach&Arne Schumann_单曲在线试听_酷我...
Analgesia,由歌手Josef Bach&Arne Schumann演唱,酷我音乐网提供Analgesia无损音乐,Analgesia免费无损...
下一页 网络不给力?刷新试试