abstentious-夸克翻译
有节制的常用释义
英 [ æb'stenʃəs ]
美 [ æb'stenʃəs ]
释义:

adj.有节制的

abstentious是什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911...
英语单词大全提供abstentious是什么意思,abstentious在线翻译,abstentious什么意思,abstentious的意思,...
abstentious是什么意思_abstentious的翻译_音标_读音_用法...
爱词霸权威在线词典,为您提供abstentious的中文意思,abstentious的用法讲解,abstentious的读音,abstentious...
其他人还搜了
下一页 网络不给力?刷新试试