vaccination-夸克翻译
<医>种痘,接种常用释义
英 [ ˌvæksɪˈneɪʃən ]
美 [ væksəˈneɪʃən ]
释义:

n.<医>种痘,接种;牛痘疤

例句:
种了一次牛痘,起预防作用.
变形:
其他人还搜了
vaccination是什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911...
英语单词大全提供vaccination是什么意思,vaccination在线翻译,vaccination什么意思,vaccination的意思,...
vaccination-WordReference.com 英汉词典
a vaccination against smallpox/tetanus 天花疫苗接种(种)/破伤(伤)风(风)预(预)防针(针)tiānhuā yìmi...
下一页 网络不给力?刷新试试