correspond-夸克翻译
符合常用释义
英 [ ˌkɒrəˈspɒnd ]
美 [ ˌkɔːrəˈspɑːnd ]
释义:

v.符合;相当于;通信

变形:
简介:correspond,中文意思是通信、一致。
基本内容
correspond的相关视频
一看就会
02:52
小中说考研
每天三分钟,搞定考研英语单词100个之correspond
03:27
单词小王子
【correspond】duangduang!单词背起来!
correspond是什么意思_correspond的翻译_音标_读音_用法_例句_爱词霸在线词典
爱词霸权威在线词典,为您提供correspond的中文意思,correspond的用法讲解,correspond的读音,correspond的...
相关推荐
correspond是什么意思_翻译correspond的意思_用法_同义词_反义词
沪江词库精选correspond是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、词汇辨析、英音发音音标、美音发音音标、...
下一页 网络不给力?刷新试试