worn off-夸克翻译
磨损常用释义
释义:

磨损(worn是wear的过去分词)
逐渐消失(worn是wear的过去分词)

例句:
外衣上的绒毛已经磨掉了.
拍照搜题
拍照翻译
当前版本不支持该功能
请升级至最新版本
取消
去更新
其他人还搜了
worn 和worn out,worn off有什么区别_360问答
worn 和worn out,worn off有什么区别 这三个分别是wear in,wear out和wear off的过去式wear in 磨合例句:A...
worn off造句,急需,谢谢
回答:1
The nap of the coat has been worn off.外衣上的绒毛已经磨掉了.
下一页 网络不给力?刷新试试