toward · 百科
1.toward1.朝(着..方向)towardprep.朝(着..方向)2.有希望的,温顺的towardadj.有希望的,温顺的3.温顺的,吉祥的,迅速的toward温顺的,吉祥的,迅速的

释 义:.朝着..方向 

属 性:单词 

相关推荐
toward与towards是什么用法?
回答:4
toward[tE5wC:d]prep.向,对于,为了adj.有希望的,有利的,逼近的,温顺的towardto.wardAHD:[tôrd,t½rd,t…-w...
下一页 网络不给力?刷新试试