addend-夸克翻译
加数常用释义
英 [ ə'dend ]
美 [ ə'dend ]
释义:

n.加数

其他人还搜了
addend什么意思_addend的翻译_音标_读音_用法_例句_爱...
爱词霸权威在线词典,为您提供addend的中文意思,addend的用法讲解,addend的读音,addend的同义词,addend的...
addend什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911查询
英语单词大全提供addend是什么意思,addend在线翻译,addend什么意思,addend的意思,addend的翻译,addend的...
下一页 网络不给力?刷新试试